W marcu 2018 r. odbyły się wybory do Rad Rada Domu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie. Rada działa od 2007 roku, nadrzędnym celem jej działalności jest kształtowanie samorządności wśród uczestników ośrodka oraz motywowanie ich do samodzielnego podejmowania rożnych form aktywności. Rada Domu wybierana jest w głosowaniu tajnym. W jej skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz. Kadencja rady trwa 2 lata. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Rady Domu.