PROGRAM
DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W SAWINIE

 

Motto:
„Kulejącego widziano Anioła, który po niebie swobodnie szybował.
Wszystko się może zdarzyć ! – wołał, jeśli uwierzyć w siebie zdołasz”.

Podstawa prawna
Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie został opracowany na podstawie: art. 51, 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).


Wstęp
Gmina Sawin jest położona w obrębie województwa lubelskiego, wchodzi w skład powiatu chełmskiego, składa się z 27 miejscowości, społeczność gminy liczy 5 951 mieszkańców, w tym 2 215 mieszka w Sawinie (stan na 31.2.2007 r., dane pochodzą ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008 – 2020). Znaczny odsetek populacji gminy tj. 22,33% stanowią osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (stan na 31.2.2007 r., dane pochodzą ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008 – 2020). Wśród najczęstszych przyczyn korzystania ze świadczeń wymienia się niepełnosprawność, analiza danych pochodzących z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie dowodzi , że liczba ta stale wzrasta. Niepełnosprawność na terenie Gminy Sawin stanowi dość istotny problem. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie powstał w 2006 roku, na mocy uchwały Rady Gminy Sawin z dnia 26 października 2006 roku w sprawie celowości utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie, jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Jest jednym z ogniw systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie oraz Grupy Wsparcia.


Adresaci i obszar realizacji programu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest jednostką o charakterze lokalnym, niemniej jednak do ośrodka mogą być przyjęte osoby spoza gminy Sawin. Podstawą przyjęcia jest podpisanie stosownego porozumienia miedzy Wójtem Gminy Sawin a reprezentantem zainteresowanej gminy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie ośrodkiem typu AB, obejmuje wsparciem osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo.

Cele programu w odniesieniu do osób chorych psychicznie:

 • Prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez adresatów programu poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz ograniczenia nawrotów choroby;
 • Aktywizowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej;
 • Prowadzenie rehabilitacji zawodowej w celu przygotowania osób chorych psychicznie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub do powrotu na rynek pracy;
 • Podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do integracji z adresatami programu,
 • Przeciwdziałanie instytucjonalizacji,
 • Ułatwienie adresatom programu dostępu do specjalistycznego wsparcia (psycholog, lekarz psychiatra, pedagog, pracownik socjalny),
 • Reprezentowanie interesów osób chorych psychicznie w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu;
 • Rozwijanie i podtrzymywanie samorządności uczestników ŚDS,
 • Rozwój infrastruktury form pośrednich – Klub Samopomocy, mieszkania chronione;
 • Współpraca z innymi ośrodkami wsparcia i oraz instytucjami, organizacjami – wymiana doświadczeń, lobowanie na rzecz osób chorych psychicznie,
 • Współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi instytucjami, samorządem, organizacjami, grupami na rzecz poprawy sytuacji adresatów programu i w celu promocji dobrych praktyk.

Cele programu w odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo:

 • Prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez osoby upośledzone umysłowo poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji;
 • Aktywizowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej;
 • Prowadzenie rehabilitacji zawodowej przygotowującej do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej;
 • Podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do integracji z adresatami programu,
 • Przeciwdziałanie instytucjonalizacji,
 • Ułatwienie adresatom programu dostępu do specjalistycznego wsparcia (psycholog, pedagog, pracownik socjalny),
 • Reprezentowanie interesów osób upośledzonych umysłowo w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu;
 • Rozwijanie i podtrzymywanie samorządności uczestników ŚDS,
 • Rozwój infrastruktury form pośrednich – Klub Samopomocy, mieszkania chronione;
 • Współpraca z innymi ośrodkami wsparcia – wymiana doświadczeń, lobowanie na rzecz osób upośledzonych umysłowo,
 • Współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi instytucjami, samorządem, organizacjami, grupami na rzecz poprawy sytuacji adresatów programu i w celu promocji dobrych praktyk.

Przewidywane efekty programu:

 • Zwiększenie samodzielności adresatów programu w codziennym życiu,
 • Zmniejszenie liczby hospitalizacji,
 • Wydłużenie okresów remisji,
 • Możliwie jak najdłuższe utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku,
 • Możliwe jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie adresatów programu,
 • Poprawa relacji adresatów programu z najbliższym otoczeniem oraz ze społecznością lokalną,
 • Nawiązanie i utrzymanie kontaktów przez adresatów programu z innymi osobami niepełnosprawnymi,
 • Zwiększenie szans adresatów programu na podjęcie pracy,
 • Powstanie grupy wsparcia dla członków rodzin,
 • Rozwój sieci oparcia społecznego - powstanie mieszkań chronionych, Klubu Samopomocy,

Finansowanie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest jednostką organizacyjną utworzoną przez gminę Sawin w celu realizacji zadań zleconych obejmujących prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa .Samorząd Gminy Sawin współuczestniczy w finansowaniu działalności ośrodka przeznaczając środki na częściowe pokrycie niektórych wydatków. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jako partner lokalnej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin - pozyskuje środki w ramach realizacji różnych projektów.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu.
Za realizację programu odpowiedzialny jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie oraz Zespół Wspierająco – Aktywizujący.

Partnerzy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie przy realizacji programu współpracuje na zasadzie partnerstwa z:

 • Samorządem województwa lubelskiego ( min. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie),
 • Samorządem powiatu chełmskiego (m.in. Starostwo Powiatowe w Chełmie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie),
 • Samorządem gminy Sawin (Wójt Gminy Sawin, Rada Gminy Sawin, Urząd Gminy w Sawinie),
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sawinie,
 • Świetlicą Socjoterapeutyczną w Sawinie,
 • Zakładami opieki zdrowotnej (m.in. NZOZ „SAWIN – MED”, NZOZ „LUDI – MED.”, Gabinet stomatologiczny w Sawinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chełmie i inne),
 • Instytucjami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, przede wszystkim takimi jak: środowiskowe domy samopomocy (m.in. we Włodawie, w Milejowie, w Chełmie,
  w Rejowcu Fabrycznym, w Łęcznej, w Annopolu, w Świdniku, w Karsnymstawie), warsztaty terapii zajęciowej (m.in. w Sawinie, Majdanie Zahorodyńskim, w Rejowcu Fabrycznym ,
  w Wojsławicach), domy pomocy społecznej (mi.in. w Nowinach, w Chojnie Nowym, Kaniem, w Różance),
 • Kluby integracji społecznej,
 • Spółdzielnie socjalne (m. in. w Zamościu, w Chełmie),
 • Organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, Fundacja S.O.S. Ziemi Lubelskiej ),
 • Placówkami oświatowymi (m.in. Zespół Szkół w Sawinie, Szkoła Podstawowa w Czułczycach, Szkoła Podstawowa w Bukowej wielkiej, Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, Przedszkole Samorządowe w Sawinie),
 • Ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi ( m. in. Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie, zespół ludowy „Wrzos”),
 • Kościołami i organizacjami kościelnymi (m.in. Parafia Rzymsko – Katolicka w Sawinie, Parafia Rzymsko – Katolicka w Czułczycach, Parafia Rzymsko – Katolicka w Bukowej Wielkiej, Szkole Koło Caritas w Sawinie),
 • Prywatnymi przedsiębiorcami,
 • Twórcami ludowymi z terenu gminy Sawin.

Monitoring i ewaluacja
Za monitoring i ewaluację programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie odpowiedzialny jest kierownik. Program działalności ośrodka jest dokumentem o charakterze stałym. Monitoring i ewaluację programu należy przeprowadzić w sytuacji zmian prawnych, zmian statutu lub regulaminu organizacyjnego.Monitoring i ewaluacja programu będzie również odbywać się w trakcie realizacji zadań. Dotyczyć będzie miedzy innymi stopnia realizacji zadań, efektywności podejmowania inicjatyw, jakości świadczonych usług . Wnioski będą umieszczane w rocznym sprawozdaniu z działalności ośrodka.